بازدید : مرتبه
تاریخ : سه‌شنبه 14 دی‌ماه سال 1389

شرح وظایف مسئول بهداشت حرفه ای درکمیته حفاظت فنی وبهداشت کار

 

 1- آشنا نمودن مدیر عامل - مدیران اعضاء کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار وکارگران باجایگاه بهداشت حرفه ای درصنعت – جایگاه بهداشت حرفه ای در قوانین ایران واثرات مثبت رعایت دستورالعملهای بهداشت حرفه ای درپیشرفت صنعت وسلامت کارگران.

2-تهیه و ارسال برنامه حضور فعال مسئول بهداشت حرفه ای کمیته در کارخانه بر اساس جدول زیر :

-  کارخانجات دارای 25 تا 99 نفر حداقل یکروز در هفته.

- کارخانجات دارای 100 تا 499 نفر حداقل  دو روزدرهفته .

- کارخانجات دارای 500 نفر و بالاتر به طور تمام وقت و فعال نمودن  مرکز بهداشت کار .

3- اعلام برنامه آموزش بهداشت بر اساس رویکردجدید آموزش بهداشت  با توجه به نیاز اعم ازبهداشت فردی-  عمومی –  خانواده و بهداشت حرفه ای و ... که رئوس آموزشهای ارائه شده بایستی در پرونده کارگران ثبت و آموزشها به طرق مختلف استمرارداشته باشند .


4- شناسایی شغلهای موجود و تعداد پرسنل هر شغل براساس تماس با عوامل زیان آور محیط کار و ارائه راه حلهای متناسب جهت کنترل عوامل وارائه پیش نویس دستورالعملهای لازم جهت انجام کار سالم و بهداشتی به کمیته .

5- برنامه ریزی جهت اندازه گیری حداقل سالی عوامل زیان آور.

6- بررسی و بازدید بهداشتی از تسهیلات و تاسیسات یکبار عوامل زیان آور   محیط کار و ارسال نتایج به مرکز بهداشت و پیگیری لازم جهت کنترل و اعلام نظریه  بر اساس دستورالعمل مربوطه به کمیته به طور مکتوب .

7- نظارت بر تهیه و استفاده صحیح از وسایل حفاظت  فردی متناسب و با رعایت  ماده 91 قانون کار.

8- تهیه پیش نویس دستور العمل جهت انجام معاینات کارگری (قبل از استخدام و  دوره ای ) برای شغلهای موجود و تهیه جدول آزمایشات روتین و اختصاصی شغلهای موجود با همکاری پزشک متخصص طب کار و یا پزشک عمومی دوره دیده طب کار مجاز .

9- نظارت بر اجرای برنامه های مبارزه باحشرات  و جوندگان موذی و تهیه برنامه اجرایی مناسب.

10- بررسی خلاصه نتایج معاینات سالیانه و مشخص نمودن رابطه معنی دار بین نتایج معاینات و عوامل زیان آور موجود محیط کار .

11- ار سال صور تجلسات بر اساس فرم پیش نهادی به روش بررسی تصمیمات جلسه فنی و سپس اتخاذ تصمیمات جدید و مشخص نمودن مسئول پیگیری . 


12- سایر موارد

ماده 6 : وجود کمیـــته حفاظت فنی و بهداشت کار ومسئولین حفاظت بهداشت حرفه ای در کارگاه به هیچ وجه رافع مسئولیت های قانونی کارفرما درقبال مقررات وضع شده نخواهد بود.


ماده 7 – این آئین نامه در 7 ماده 10 تبصره به استنادماده 93 قانون جمهوری اسلامی ایران توسط وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه شده و در تاریخ 15/4/74 به تصویب وزاری کار وامور اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی رسید.

طبقه بندی:
ارسال توسط Dr.R
آرشیو مطالب
امکانات جانبی

Top Blog
وبلاگ برتر در تاپ بلاگین

دانلود فیلم

سایت ساز رایگان

بهراد آنلاین

کلیپ موبایل

دانلود فیلم

نرم افزار موبایل

قائم پرس